Spring naar hoofd-inhoud

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen en registreren, maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem. We hanteren een toetskalender, waarin de methode-gebonden toetsen en CITO-toetsen per maand gepland staan.
Het leerlingvolgsysteem geeft ons zicht op:
?hoe het kind individueel ontwikkelt (observaties en methodetoetsen)
?hoe het kind zich binnen de groep ontwikkelt
?hoe het kind zich ten opzichte van leeftijdsgenoten in het land ontwikkelt (CITO).
De kinderen van groep 1 en 2 worden ook gevolgd met de KIJK-registratie (RPCZ) waarbinnen ontwikkelingsgebieden aan bod komen. We volgen de groei van kinderen ook via het observatiesysteem van de methode Onderbouwd!.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in beeld te brengen, maken we gebruik van Zien!. Hierbij worden door leerkrachten en, vanaf groep 5, ook door leerlingen op de computer vragenlijsten ingevuld. Door deze gegevens bij elkaar te brengen, en te vergelijken met het beeld dat de groepsleerkracht uit eigen observatie gevormd heeft, ontstaat een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. En kunnen we op groeps- of individueel niveau acties plannen.
Van iedere leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden waarin gegevens opgenomen zijn over gezin, leerling-besprekingen, gesprekken met ouders/verzorgers, speciale onderzoeken, groeps- en handelingsplannen en test- en rapportgegevens van groep 1 t/m 8. Daarnaast wordt een groepsmap bijgehouden, waarin de resultaten van de toetsen van de hele groep zijn opgenomen. De toetsgegevens worden ook digitaal bewaard.
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een rapport. Naar aanleiding van de rapportage vinden tenminste twee keer per jaar (februari en juni) gesprekken plaats met de ouders/verzorgers. In september vinden al oudergesprekken plaats met als doel om elkaar (leekracht - ouders - kind) beter te leren kennen. Er bestaat altijd de mogelijkheid om een gesprek met een groepsleerkracht te vragen of contact op te nemen met de IB-er (juf Eva) op dinsdag of donderdag.
 

Speciale zorg voor de kinderen

Binnen de zorgroute op onze school is handelingsgericht werken het uitgangspunt en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen. Om groepsplannen/handelingsplannen zo goed mogelijk op te zetten, is het belangrijk dat de leerkracht de onderwijsleersituatie aan kan passen met behulp van voldoende gegevens van de leerling, de omgeving (de school en thuis) en vanuit reflectie op eigen leerkrachtgedrag. Bij de groepsplannen worden, vanwege onderwijsplanning en klassenmanagement, kinderen met gelijke onderwijsbehoeften geclusterd.
De leerkracht is verantwoordelijk voor de voortgang, observeert, neemt regelmatig toetsen af en stelt de plannen samen. Het zorgteam (juffrouw Eva en meester Karel) bewaakt de processen en toetsresultaten. Drie maal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen groepsleerkracht en zorgteam. Hierin bespreken we ontwikkelingen binnen de hele jaargroep.Daarnaast is er bij elke teambespreking de mogelijkheid om een leerling in te brengen en zijn/haar vorderingen specifiek te bespreken.
Wanneer de resultaten van de kinderen opvallend zijn, dit kan zowel aan de onder- als aan de bovengrens (meer- of hoogbegaafd), wordt er actie ondernomen. Dit kan zijn binnen het groepsplan of een individueel handelingsplan. De leerkracht voert dit individuele handelingsplan of groepsplan uit en kan daarbij ondersteund worden door de IB-er. De betrokken ouders worden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden.
Kinderen met een handelingsplan worden regelmatig besproken. Indien nodig kan er externe hulp worden ingeschakeld via het Zorg- en adviesTeam (ZAT) van OG Perspecto. Zo wordt het zorgtraject van deze leerlingen zo goed mogelijk bewaakt.
Alle basisscholen van OG Perspecto werken met het Leesprotocol. Hierdoor wordt de lees- en spellingsontwikkeling specifiek gevolgd, waardoor getracht wordt signalen rondom dyslexie vroegtijdig op te sporen, zodat acties kunnen worden ondernomen.
Medewerkers van schoolbegeleidingsdiensten adviseren en bieden hulp aan het team bij het onderwijs aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Zij begeleiden en adviseren onze school ook bij onderwijsvernieuwende activiteiten.
Op onze school is een orthotheek ingericht, waarin leerkrachten extra hulpmiddelen kunnen vinden om kinderen te helpen.
Door structureel aandacht te besteden aan het individuele kind hopen we een leeromgeving te creëren die aansluit bij de onderwijsbehoefte van kinderen.