Skip to main content

Ouderraad

Onze school heeft een zeer actieve ouderraad. De doelstelling van deze ouderraad is o.a.:
-de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers te bevorderen
-ouders/verzorgers daadwerkelijk te betrekken bij het schoolgebeuren
-het voeren van acties t.b.v. eigen of andere scholen
-organiseren en begeleiden van diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten.
-het assisteren van het onderwijsteam bij schoolse en buitenschoolse activiteiten
-medewerking te verlenen aan de totstandkoming en goede functionering van de MR.

De hoofdtaak van de ouderraad is het opzetten van en het verlenen van medewerking aan een groot scala van activiteiten die de school een bruisend en soms ook feestelijk karakter geven. Wij vragen aan de ouders/verzorgers een (vrijwillige) bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Denk hierbij aan excursies, sinterklaasfeest, carnaval enz. In overleg met ouderraad en medezeggenschapsraad is deze bijdrage vastgesteld op € 17,50 per kind. Wij hopen ook dit jaar op uw bijdrage te kunnen rekenen en verzoeken u het bedrag vóór 1 december over te maken op rekeningnummer NL89 INGB 0006 9694 20 tnv Kath Ouderraad bs Inghelosenberghe. Bij betaling altijd naam en groep van uw kind(eren) vermelden aub.

De volgende ouders zijn lid van onze ouderraad : Miranda de Poorter (voorzitter) Evelien Vereecken(secretaris), Deborah Martens (penningmeester), Wendy Bauwens, Dandy Stevens, Cindy de Vries, Cindy Mannaert, Manon Heijens, Wanda Spork, Jan de Bruijne, Rachel Dophemont en Nancy van den Broeck.

Jaarverslag ouderraad 2017-2018