Skip to main content
19-04-2019

Onderwijsinspectie tevreden over kwaliteit (passend) onderwijs


Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt daar toezicht op. Belangrijkste vraag daarbij is: “Krijgen alle kinderen onderwijs van voldoende kwaliteit?” De Inspectie bezoekt daarvoor in een cyclus van 4 jaar alle scholen. Daarnaast gaat de inspectie jaarlijks in gesprek met het schoolbestuur, waarbij het bestuur moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen geregeld heeft.

Op donderdag 28 maart heeft de Inspectie onze school bezocht. Tijdens dat bezoek stond het thema “Passend onderwijs” centraal. Hoe realiseren wij extra ondersteuning? Wat gaat goed? Wat lukt niet? Wat willen wij anders? De inspecteur wilde dus informatie verzamelen om een realistisch beeld te krijgen van Passend Onderwijs. Uit de terugkoppeling kwam duidelijk naar voor dat onze zorgcyclus en alle bijbehorende dossiers (ontwikkelings-perspectieven) prima op orde zijn.

Items die zowel in de gesprekken met de directie, het zorgteam als met de leerkrachten terugkwamen zijn: waar liggen de grenzen van onze zorg; hoe maken we inzichtelijk wat de extra zorg betekent aan inspanning en tijd én wat de extra aandacht voor een individueel kind betekent voor de gehele groep; samenwerking met / inzet van ambulant begeleiders; besteding zorggelden én natuurlijk de wens om extra inzet van personeel in een groep. Dit bezoek telt ook mee met de 4-jarencyclus waarin de inspectie iedere school bezoekt. Er is n.a.v. dit bezoek geen aanleiding om binnen de termijn van 4 jaar onze school weer te bezoeken, er zijn dus geen risico’s geconstateerd. En daar zijn wij natuurlijk trots op!


< Oudervereniging wordt activiteitencommissie