Skip to main content

Missie en visie

We vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten voortdurend met passie werken aan eigen én elkanders ontwikkeling. We willen samen leren én blijven leren.  Het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen en een goed sociaal klimaat, staat centraal in onze eigen specifieke schoolontwikkeling.

Om kinderen optimaal voor te bereiden op de complexe en snel  veranderende samenleving waarin ze later zelfstandig moeten kunnen functioneren hebben kinderen  een  gedegen basiskennis en –vaardigheid nodig in taal en rekenen. We vinden het vooral ook belangrijk, dat kinderen de geleerde vaardigheden goed kunnen toepassen in nieuwe situaties. Dat maakt, dat kinderen ervaren, dat wat ze geleerd hebben ook heel erg nuttig is. Deze  zingeving  vinden we  cruciaal voor hun motivatie tot leren. We willen kinderen specifieke vaardigheden bijbrengen, de zogenaamde 21e-eeuw vaardigheden.

We willen in ons onderwijs uitgaan van de 3 basisbehoeften die de uitgangspunten vormen van ons adaptief onderwijs:

  • Autonomie (Ik regel het zelf!): je staat zelfstandig, vanuit de eigen mogelijkheden in de wereld en je krijgt de ruimte van anderen om dit mogelijk te maken.
  • Competentie (Ik kan het!): weten dat je "iets kunt", weten dat je sterke kanten hebt, talenten hebt en dat die gewaardeerd en gerespecteerd worden door anderen.
  • Relatie (Ik hoor er bij!): je hebt contacten met anderen, je hebt betekenisvolle relaties met mensen en je wordt in die relatie gerespecteerd. Interactie met de sociale omgeving is voorwaardelijk voor de ontwikkeling.

Wij vinden het belangrijk ons werk te doen op basis van een aantal kernwaarden, die we gezamenlijk hebben bepaald binnen het strategisch beleidsplan van OG Perspecto. Respect, vertrouwen, verbinding, pluriformiteit en passie zijn geen loze kreten, maar de basis van alles wat we doen. Ze krijgen blijvend aandacht. Onze kernwaarden worden vertrouwde waarden. We zijn  respectvol naar kinderen,  ouders en collega’s  en respecteren  ieders geloofsovertuiging.

 

Aanvullend op de binnen OG Perspecto bepaalde kernwaarden hebben wij op schoolniveau 5 kernwaarden beschreven die de basis van ons handelen zijn:

Kwaliteit:  We hebben goed opgeleid personeel. De tevreden kinderen en ouders, de goede leerresultaten en het voldoende rapport van de onderwijsinspectie bevestigen dat onze werkwijze juist is. Wij hebben een gestructureerde kwaliteitscyclus. We overleggen regelmatig met het bestuur.

Leerling centraal: Ons onderwijsaanbod en pedagogische aanpak zijn afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en leerbehoeften van de kinderen. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vormgegeven dat het maximale uit de leerling kan worden gehaald. We dragen bij aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen. We stemmen ons onderwijs af op de behoefte van de leerlingen en willen op die manier elke leerling de kans bieden zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen.

Plezier en veiligheid: Een kind dat zich prettig voelt en het naar zijn of haar zin heeft komt het beste tot leren. Het samenwerken, samen spelen en samen leren staan hierbij centraal. Wij hechten veel waarde aan normen en waarden en bieden zoveel mogelijk rust en duidelijkheid binnen de school.

Ontwikkeling: de mogelijkheid bieden tot optimale groei. Binnen de kaders en doelen die voor onze school gelden, vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten in staat zijn om plannen te ontwikkelen, uit te voeren en opgedane kennis toe te passen. Iedereen heeft het recht om binnen deze kaders initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om vaardigheden, attitudes en kennis te ontwikkelen. Leerkrachten zijn door hun professionele houding in staat om uit te gaan van verschillen en maatwerk voor leerlingen te leveren.

Passie en betrokkenheid: Leerlingen en leerkrachten die met passie werken aan de eigen en elkanders ontwikkeling, die tref je op onze school aan. We inspireren elkaar en hebben zorg voor elkaar. Ieder mens beschikt over specifieke talenten, die we graag de kans geven om zich te ontwikkelen. In die ontwikkeling doen kinderen veel kennis op. Kennis die nodig is om die specifieke plaats in de maatschappij te houden, hebben en krijgen.